¿Que és?

El Programa Mil·lenni, on s’engloba la Xarxa Pública Local d´Acces a Internet, té com a eix bàsic d’actuació la promoció de l’ús de les TIC en l’àmbit de Viladecans facilitant formació, accés gratuit i pautes d’utilització.

Tots els estudis sobre el tema aixi com les bones pràctiques en aquest sentit determinen que la creació d’infrastructures d’accés lliure a les TIC així com la facilitació de formació constitueixen dos dels eixos en els quals basar les diferents accions; si realment es volen aconseguir paràmetres de ciutat digital – percentatge d’ús d’internet a les llars, nombre de gestions fetes a través d ela xarxa, nombre de persones alfabetitzades tecnològicament-.

Aquesta facilitació de l’accés i la formació no ha de tenir com a usuaris finals els ciutadans que ja tenen, per diferents motius –laborals, econòmics, socials, culturals i educatius- contacte amb aquestes tecnologies sino que tot ha de girar al voltant d’atreure als més perjudicats laboral, econòmica, social, cultural i educativament amb l’objectiu d’evitar la fractura digital que provocaria una nova segregació en la societat, en aquest cas, per motius tecnològics.

El nostre projecte de crear i mantenir la Xarxa Pública Local d’Accés a Internet és ja, en aquest moments, més una obligació que una necessitat. Satisfer la demanda social d’accedir a les TIC ja és una exigència que hom pot equiparar a la de promoure accions encaminades als joves –pla jove- o de complement educatiu –casals d’estiu-.

Principis del Projecte Xarxa Pública Local d’Accés a Internet.

Els principis que inspiren la XARXA XPLAI són:

Universalització : Donar accés a tot els ciutadans que ho desitgin afavorint l’igualtat d’oportunitats

Participació: Des del projecte s’impulsa i s’afavoreix la participació del teixit associatiu i del conjunt de la col·lectivitat.

Transversalitat: Les accions que s’executen dintre del projecte tenen multitud d’objectius i promouen multitud de competències ja siguin socials, personals, lingüístiques, tècnològiques, etc.

Inclusió social: Evitar la fractura digital com a mètode per aconseguir una cohesió social en la nostra comunitat local.

Objectius.

Els objectius venen determinats pels reptes que assumim:

Desenvolupar les habilitats i capacitats ocupacionals a través de l’accés a les noves tecnologies i de processos de formació i reciclatge, facilitant la convergència entre la demanda del mercat laboral i l’oferta de formació.

Impulsar l’acció coordinada entre el món associatiu i el voluntariat, entitats gestores sense ànim de lucre i l’acció institucional per tal de sumar esforços de forma territorialitzada.

Dinamitzar, en barris o territoris on s’apliqui, les diferents associacions del barri perquè accedeixin a la societat de la informació.

Promoure les xarxes existents afavorint la cohesió social.

Facilitar l’acostament a les TIC dels més desfavorits

Línies d’actuació.

Línia de formació: Aquesta línia, és transversal a les altres dues, dotant-les de suport i consistència. Desenvolupa cursos monogràfics adequats a la realitat i a la demanda de les persones i de la ciutadania.

Línia d’inserció social i laboral: Posa a l’abast de la població un conjunt de recursos i d’informació útils per a la inserció al món laboral.

Línia d’ús comunitari: És la línia més característica del projecte, , ofereix accés i suport per a tothom, persones individuals, entitats, grups i col·lectius.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *